Shadae Johnson-Paul, My DNA, 2008

Shadae Johnson-Paul, My DNA, 2008